بخش شانزدهم (ادامه ابعاد اجتماعی)

بخش شانزدهم (ادامه ابعاد اجتماعی)

آثار روابط دختر و پسر در ابعاد اجتماعی:

5 "فرهنگ رفتاری" را تغییر می دهند؛ دیگر نه تنها قبحی ندارد که اتفاقاً شوق هم درست می کند.

- روابط دختر و پسر دارای صفاتی است: 1. حرام است 2. زشت است 3. پستی دارد 4. آسیب است.

یک عده در تلاش اند که این صفات را از بین ببرند.. چگونه؟؟

به "روابط دختر و پسر" اصطلاح "ازدواج سفید" را اتلاق می کنند. (دیگر صفات و ویژگی های روابط دختر و پسر را نشان نمی دهد)

ادامه دارد...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟