مبارزه انسان را داغ می کندو تجربه

مبارزه انسان را داغ می کندو تجربه

مبارزه انسان را داغ می کند
و تجربه انسان را پخته .
هرداغی روزی سرد می شود ولی هیچ پخته اى ديگر خام نمي شود!امتیاز شما به این مطلب کدام است؟