خداوند هيچكس را جز به مقدار ت

خداوند هيچكس را جز به مقدار توانایی كه به او داده، تكليف نمیكند.

زمانی ما میتوانیم با دیگران ارتباط زیبا برقرار کنیم که به این تفاوتها از نظر سن، جنسیت، علایق، نیازها و

استعدادها، سلایق و موقعیتهای اجتماعی و فردی آنها توجه داشته باشیم.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟