سهم مردان از زندگی آرامش است که شم

سهم مردان از زندگی آرامش است که شم

سهم مردان از زندگی
آرامش است
که شما به او هدیه میدی
،بانو،


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟