اگر روی صندلی قربانی نشسته ا

اگر روی صندلی قربانی نشسته اید و علت بدبختی های تان را
همسر نادان،
رئیس بداخلاق ،
عوامل بد ژنتیکی،
سياسي و اجتماعي می دانید،
و مسئولیتهای خود را به گردن دیگران می اندازید ،

شما در وضعیتی هستید که از آن رهایی نخواهید داشت و به بن بست رسیده اید
مگر اینکه صندلی خود را عوض کرده روی صندلی مسئول بنشینید.

ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!