اگرمی بینی مشکلات بصورت متناوب تکرا

اگرمی بینی مشکلات بصورت متناوب تکرا

اگرمی بینی مشکلات بصورت متناوب تکرارمیشوند،
بایدگستره وافق نگاهت را تغییردهی

وگرنه همان مسایل دوباره تکرارمیشوند
گاهی اوقات فقط باتغییرنگاه،مساله حل پذیرمیشود


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟