لحظه های امروزخاطرات

لحظه های امروزخاطرات

لحظه های امروز

خاطرات فردا خواهند شد

خوب یا بد

از همه لحظات لذت ببرید

چون هدیه زندگی

خود زندگی است


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟