آرامش را مرد به زن میبخشد

 آرامش را مرد به زن میبخشد<br

آرامش را مرد به زن میبخشد

و زن آن را در خانه و بین کودکان تقسیم میکند

و دوباره به مرد باز میگرداند

آرامش رابه هم هدیه دهید


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟