گاهی برای رشد کردن باید

 گاهی برای رشد کردن   باید

گاهی برای رشد کردن
باید سختی کشید

گاهی برای فهمیدن
باید شکست خورد

گاهی برای بدست آوردن
باید از دست داد

ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!