به پایان فکر نکن اندیشیدن به پ

 به پایان فکر نکن اندیشیدن به پ

به پایان فکر نکن
اندیشیدن به پایان هر چیز
شیرینی حضورش را تلخ می کند
بگذار پایان تو را غافلگیر کند
درست مثل آغاز . . .

ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!