اگر زن بخواهد شوهرش به او محبّت بور

 اگر زن بخواهد شوهرش به او محبّت بور

اگر زن بخواهد شوهرش به او محبّت بورزد، باید حرکت و تلاش کند.
اگر مرد بخواهد زنش او را دوست داشته باشد، بایدیک تلاشی انجام بدهد.
محبّت محتاج تلاش و ابتکار است.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟