بخشش شكوه عشق خداوند است، 

 بخشش شكوه عشق خداوند است، 

بخشش
شكوه عشق خداوند است،
اگر ميخواهي ذهني آرام ودلي مملو از شادي داشته باشي،
ديگران را ببخش.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟