یک عذرخواهی واقعی 3 بخش دارد.

 یک عذرخواهی واقعی 3 بخش دارد.<d

یک عذرخواهی واقعی 3 بخش دارد.

1– متأسفم!

2– تقصیر من بود!

3– برای جبرانش

چه کاری می توانم انجام دهم؟

اغلب ما بخش سوم را

فراموش می کنیم!


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟