شروع کنیم به نوشتن یک لیست که هر

شروع کنیم به نوشتن یک لیست که هرسطرش با این کلمه شروع شود:

چقدرخوب است که...

چقدر خوب است که می‌توانم هنوز لبخند بزنم

چقدر خوب است که سالم هستم

چقدر خوب است که خانواده‌ام کنارم هستند

چقدر خوب است که می‌توانم هنوز آبی آسمان را ببینم

و چقدر خوب است که برای یکبار هم داشته‌هایمان را به یاد بیاوریم نه نداشته هايمان را.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟