"من موفق ميشم"
مطمئن باش "/>
امروز هر قدمی كه برمي داری، تو دل

 امروز هر قدمی كه برمي داری، تو دل

امروز هر قدمی كه برمي داری،
تو دلت با خودت بگو " من می تونم"
"من موفق ميشم"
مطمئن باش تو بهترينی


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟