homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
بنده ای به خداگفت:اگرسرنوشت مراتو

بنده ای به خداگفت:اگرسرنوشت مراتو

بنده ای به خداگفت:
اگرسرنوشت مراتو نوشته ای
پس چرادعا کنم؟
خداوندگفت:
شاید در سرنوشتت
نوشته باشم
"هر چه دعا کند"

دعاهايتان مستجاب


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟