شادمان‌ترین مردم، بهترین چیزها را د

شادمان‌ترین مردم، 
بهترین چیزها را د

شادمان‌ترین مردم، بهترین چیزها را در زندگی ندارند بلکه آنها بهترین "برداشت" را از زندگی دارند به امید برداشت های خوب از زندگی...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟