دنیاپراﺳﺖ اﺯ اﻧﺴﺎﻥﻫﺎی ﺧﻮﺏ

دنیاپراﺳﺖ اﺯ اﻧﺴﺎﻥﻫﺎی ﺧﻮﺏ</

دنیاپراﺳﺖ
اﺯ اﻧﺴﺎﻥﻫﺎی ﺧﻮﺏ

اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻲ
اﻧﺴﺎﻥ ﺧﻮﺏ
ﭘﻴﺪا کنی !!!

ﺧﻮﺩﺕ ﻳﻜﻲ اﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎشامتیاز شما به این مطلب کدام است؟