برای مردم زندگی نکن! تباه میشوی …<

برای مردم زندگی نکن! تباه میشوی …<

برای مردم زندگی نکن!
تباه میشوی …
غمگین ترین آدم ها
کسانی هستند که
برداشتِ دیگران
برايشان زیادی مهم است …


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟