هرکاری که می توانید انجام دهید یا دو

هرکاری که می توانید انجام دهید یا دو

هرکاری که می توانید انجام دهید یا دوست دارید که بتوانید انجامش دهید
باید شروعش کنید

جسارت در خودش نبوغ,قدرت و جادو دارد


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟