قفل دلها با مهربانی و محبت باز م

قفل دلها با مهربانی و محبت باز م

قفل دلها
با مهربانی و محبت
باز میشود

محبت کلید ورود
به قلبهاست

مهربانی و محبت
را در زندگی خود جاری کن...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟