امروز شکرگذار باشید و بیندیشید

امروز شکرگذار باشید و بیندیشید<di

امروز شکرگذار باشید و بیندیشید

که چقدر ثروتمندید.

خانوادتان بسیار قیمتی است.

وقتتان بسیار ارزشمند است

و سلامتی تان گنج.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟