هر روز که چشم می‌گشایی یعنی قرار

هر روز که چشم می‌گشایی یعنی قرار

هر روز که چشم می‌گشایی
یعنی قرار است که باشی
یعنی هنوز
فرصت داری تا زندگی کنی
و هر روز می‌تواند آغازی نو باشد

امروزتون پر از اتفاقهای قشنگ


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟