دوست داشتن...  

دوست داشتن...   

دوست داشتن...

زبان.

زمان..

راه..

دلیل و نشانه نمی خواهد

دوست داشتن...

دل می خواهد ...

و یک من و تو


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟