«میتوانم» و «نمیتوانم»، تنها در یک

«میتوانم» و «نمیتوانم»، تنها در یک

«میتوانم« و «نمیتوانم«، تنها در یک حرف «ن« تفاوت دارند.

اماهمین یک حرف، مسیر زندگی تو را عوض خواهد کرد.

(ن) های زندگیتون را از افعالتون حذف کنیدامتیاز شما به این مطلب کدام است؟