مهربان باش تا در قلب تک تک ثانی

مهربان باش تا در قلب تک تک ثانی

مهربان باش تا در قلب تک تک
ثانیه هایت امواج آنرا حس کنی
و
بعد بنشین و نظاره گر انعکاس آن باش...امتیاز شما به این مطلب کدام است؟