مهربان باشمهربانی زبان مشترک همه دل

مهربان باشمهربانی زبان مشترک همه دل

مهربان باش
مهربانی زبان مشترک همه دلهاست
مهربان که باشی
صبحت زیباست
آسمانت رنگ دیگری دارد
روزت زیباست
و این گونه
دنیایت زیبا می شود


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟