هنگامي كه بخواهيد سبب

هنگامي كه بخواهيد سبب

هنگامي كه بخواهيد

سبب شادي باشيد،

بخشي از آن نيز

به خود شما برمي‌گردد



امتیاز شما به این مطلب کدام است؟