بخشش را از خورشید بیاموز که تر

بخشش را از خورشید  بیاموز که تر

بخشش را از خورشید بیاموز
که ترازویی ندارد
سبک و سنگین نمی کند
جدا نمی کند
و فرق نمی گذارد . . .

روزتون بخیر و شادی

ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!