بهترین راه پیش بینی آینده ، ساختن

بهترین راه پیش بینی آینده ، 

ساختن

بهترین راه پیش بینی آینده ، ساختن آن است


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟