مہربان کہ باشی روزت زیباست

مہربان کہ باشی روزت زیباست</

مہربان کہ باشی روزت زیباست

آسمان رنگ دیگری دارد

روزت رویایی ست

دنیایت عاشقانہ می شود

مہربان باش مہربانی

رسم قشنگ دلہای پاک است

" لحظہ هاتون سرشار از مہربانی "


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟