مثل گندم باش..زیرخاکت

مثل گندم باش..زیرخاکت

مثل گندم باش..

زیرخاکت میکنند،
بازمیرویی پر بارتر...
زیرسنگ میبرندت،
آرد میشوی پر بهاتر

آتشت میزنند
نان میشوی مطلوب تر
به دندان میجوندت،
جان میشوی نیرومندتر


ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!