homeصفحه اصلی starشرکت در مسابقه contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار و تصاویر ازدواج دانشجویی۱۱۴
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
زندگی،ساختنی ستنه ماندنی

زندگی،ساختنی ستنه ماندنی

زندگی،ساختنی ست
نه ماندنی

بمان،برای«ساختن»
نسازبرای«ماندن»

منتطرنباش
کسی برایت گل بیاورد!

خاک رازیروروکن
بذررابکار
ازآن مراقبت کن

«گل خواهدداد»


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟