زندگی،ساختنی ستنه ماندنی

زندگی،ساختنی ستنه ماندنی

زندگی،ساختنی ست
نه ماندنی

بمان،برای«ساختن«
نسازبرای«ماندن«

منتطرنباش
کسی برایت گل بیاورد!

خاک رازیروروکن
بذررابکار
ازآن مراقبت کن

«گل خواهدداد«


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟