زندگی گاه به‌کام است‌وبس،گاه به‌ن

زندگی گاه به‌کام است‌وبس،گاه به‌ن

زندگی گاه به‌کام است‌وبس،گاه به‌نـام است وکم،گاه به‌دام است وغم،
چه به کامُ
چه به نامُ
چه به دام،
زندگی معرکهٔ همت ماست
زندگی میگذرد .!امتیاز شما به این مطلب کدام است؟