homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionآخرین اخبار ازدواج دانشجویی۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
همچون رودخانه باشیمهرگاه شخصی به

همچون رودخانه باشیمهرگاه شخصی به

همچون رودخانه باشیم
هرگاه شخصی به مابدی کرد
از بدی آن شخص
مانند آب رودخانه که ازسنگ وشن میگذرد،
و آنهاراشستشو میدهد
بگذریم

شایدباگذشت،تغییرش دادیم


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟