همچون رودخانه باشیمهرگاه شخصی به

همچون رودخانه باشیمهرگاه شخصی به

همچون رودخانه باشیم
هرگاه شخصی به مابدی کرد
از بدی آن شخص
مانند آب رودخانه که ازسنگ وشن میگذرد،
و آنهاراشستشو میدهد
بگذریم

شایدباگذشت،تغییرش دادیم


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟