یکرنگ بمان..حتی اگردر

یکرنگ بمان..حتی اگردر

یکرنگ بمان..

حتی اگردردنیایی زندگی میکنی
که مردمش
برای پررنگ شدن،
حاضرند
هزار رنگ باشند..


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟