یکرنگ بمان..حتی اگردر

یکرنگ بمان..حتی اگردر

یکرنگ بمان..

حتی اگردردنیایی زندگی میکنی
که مردمش
برای پررنگ شدن،
حاضرند
هزار رنگ باشند..

ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!