برای داشتن یه زندگیشاد کافیه

برای داشتن یه زندگیشاد کافیه<di

برای داشتن یه زندگی
شاد کافیه

چشمات رو ببندی

و اون منظره ای که برات
خوشایند هست رو
تصور کنی,

زندگی
خیلی شیرینه پس همیشه

و در هرحال راضی و شاکر باش!


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟