شریف‌ترین دل ‌هادلي استڪہ‌

شریف‌ترین دل ‌ها
دلي است
ڪہ‌
اندیشہ‌ے آزار دیڪَران
در آن نباشد...
شاد ڪردن دل انسان‌ها
ارزشش والاست..
محبت کنیم وتامیتوانیم دلی به دست آوریم..امتیاز شما به این مطلب کدام است؟