پنج اصل را در زندگی فراموش ‌نکن:<

پنج اصل را در زندگی فراموش ‌نکن:<

پنج اصل را در زندگی فراموش ‌نکن:

غرور مانع يادگيری.
خود بزرگ‌بینی مانع‌ محبوبیت.
کم رويی مانع پيشرفت.
خودشیفتگی مانع معاشرت.
و عادت ‌کردن مانع تغيير است.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟