مهربان کہ باشیروزت زیباستآسمانت ر

مهربان کہ باشیروزت زیباستآسمانت ر

مهربان کہ باشی
روزت زیباست
آسمانت رنگ دیگری دارد
روزت رویایی ست
دنیایت عاشقانہ می شود
مهربان باش
مهـــربانی...
رسم قشنگ دل‌های پاک است


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟