هيچکس را در زندگي مقصر نميدانم...<

هيچکس را در زندگي مقصر نميدانم...<

هيچکس را در زندگي مقصر نميدانم...

از خوبان "خاطره"

و از بدان "تجربه" ميگيرم...

بدترين ها "عبرت" ميشوند...

وبهترين ها "دوست"


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟