در این دنیاخود را با کسیمقایسه

در این دنیاخود را با کسیمقایسه

در این دنیا
خود را با کسی
مقایسه نکنید.
در این صورت
به خودتان بدی کرده اید.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟