گه امروز بتونی یک تفاوت کوچک در زندگ

گه امروز بتونی یک تفاوت کوچک در زندگ

گه امروز بتونی یک تفاوت کوچک در زندگیت ایجاد کنی،
امروز
تبدیل به یکی از متفاوتترین روزهای عمرت میشه ...

یک ذره مهربونتر باشی
یک ذره آرومتر باشی
یا یک ذره بیشتر به خداوند اعتماد کنی
یا یک ذره بیشتر قدر خودت رو بدونی
یا یک ذره شکرگزار تر باشی



امتیاز شما به این مطلب کدام است؟