ثروت براےزندگےاستنه

ثروت براےزندگےاستنه

ثروت براےزندگےاست

نه زندگےبرای ثروت
قهرمان کسےاست
که ازچیزهایےکه
خدابرایش پیش
می آورد
مسرورمی شود


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟