هرروز منتظر اتفاق خوبی باشید

هرروز منتظر  اتفاق خوبی  باشید

هرروز منتظر اتفاق خوبی باشید.
اگر
مطمئن باشید اتفاقی رخ میدهد
حتما
رخ خواهد داد ....امتیاز شما به این مطلب کدام است؟