اگر یارای دیدن نیکی ها را داری

اگر یارای دیدن نیکی ها را داری

اگر یارای دیدن نیکی ها را داری

بدان که درونت نیکوست

زیرا که جهان

آینه ی تمام نمای انسانهاست…امتیاز شما به این مطلب کدام است؟