ما به ندرت درباره ی آنچه که داریم فک

ما به ندرت درباره ی آنچه که داریم فک

ما به ندرت درباره ی آنچه که داریم فکر می کنیم،
در حالی که پیوسته در اندیشه ی
چیزهایی هستیم که نداریم...امتیاز شما به این مطلب کدام است؟