گاهی وقتا فراموش کــنالان کج

گاهی وقتا فراموش کــن
الان کجایی
کجا رسیدی
و کجا نـرسیدی ،
گاهی وقتا فقط زندگی کن ...!!امتیاز شما به این مطلب کدام است؟