از صدایمان برای فریاد مهربانی،از

از صدایمان برای فریاد مهربانی،از

از صدایمان برای فریاد مهربانی،
از گوش هایمان برای غمخواری،
از دستانمان برای نیکوکاری،
از ذهنمان برای راستی و درستی
و از قلبمان برای عشق

استفاده کنیم...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟