روزگارتان از رحمت «الرَّحْمَنُ ا

روزگارتان از رحمت «الرَّحْمَنُ ا

روزگارتان از رحمت
«الرَّحْمَنُ الرَّحِیم« لبریز

سفرهٔ تان از نعمت
«رَبُّ الْعَالَمِين« سرشار

روزتون پراز لطف وعنایت خدا


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟