روزگارتان از رحمت «الرَّحْمَنُ ا

روزگارتان از رحمت «الرَّحْمَنُ ا

روزگارتان از رحمت
«الرَّحْمَنُ الرَّحِیم« لبریز

سفرهٔ تان از نعمت
«رَبُّ الْعَالَمِين« سرشار

روزتون پراز لطف وعنایت خدا

ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!